Leasinvest « Terug naar discussie overzicht

Forum Leasinvest Real Estate Comm. VA geopend

31 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
voda
0
PERSBERICHT: Leasinvest Real Estate: Buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2021 -- afstand GVV-statuut -- business combination met extensa -- nieuwe noemer
Business combination met Extensa Group

Leasinvest Real Estate (de "Vennootschap") kondigde op 12 mei 2021 haar intentie aan om een geïntegreerde vastgoedgroep te worden door een business combination met Extensa Group ("Extensa") en het GVV-statuut op te geven.

Op 19 juli 2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "BAV") alle beslissingen die aan haar werden voorgelegd, goedgekeurd, waaronder de inbrengen in natura van de aandelen in Extensa en de aandelen in Leasinvest Real Estate Management NV ("LREM"), de voormalige zaakvoerder van de Vennootschap, door Ackermans & van Haaren. De inbrengen vertegenwoordigen een gezamenlijke inbrengwaarde van 293.433.036 EUR en werden ingebracht in ruil voor de uitgifte van 4.075.458 nieuwe aandelen in Leasinvest Real Estate aan Ackermans & van Haaren. Dit resulteerde in een kapitaalverhoging van de Vennootschap van 44.819.454,77 EUR.

De inbreng van de aandelen in Extensa kadert in de intentie van de Vennootschap om, door middel van een business combination met Extensa, de Vennootschap om te vormen tot een beursgenoteerde gemengde vastgoedspeler, die enerzijds investeert in vastgoed en anderzijds vastgoed ontwikkelt om ofwel te verkopen, ofwel in portefeuille te houden.

Dit nieuwe businessmodel impliceert een aantal fundamentele wijzigingen ten opzichte van het kader waarin de Vennootschap in het verleden opereerde. De BAV heeft daarom besloten om vrijwillig afstand te doen van het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (en het daarmee gepaard gaand fiscaal regime). Daarnaast heeft de BAV beslist om de Vennootschap om te vormen naar een naamloze vennootschap met (collegiale) raad van bestuur onder het WVV.

Voor meer informatie over de nieuwe structuur, wordt verwezen naar de eerder verschenen persberichten van 12 mei en 18 juni 2021 ( www.globenewswire.com/Tracker?data=hI... en ( www.globenewswire.com/Tracker?data=hI...

In het kader van de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van de aandelen die werden uitgegeven naar aanleiding van de voormelde inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap, moet een prospectus worden opgesteld dat dient te worden goedgekeurd door de FSMA. Het prospectus zal naar verwachting op 21 juli 2021 beschikbaar worden gesteld op de website van de Vennootschap (https://leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/prospectus-nl/).

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 JULI 2021

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 19 juli 2021

De notulen van de BAV gehouden op 19 juli 2021 zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap. Ter gelegenheid van deze BAV, werden de volgende agendapunten door de aandeelhouders van de Vennootschap goedgekeurd:

- de vrijwillige afstand door de Vennootschap van haar vergunning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel 62, --2 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de "GVV-wet") en de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten (m.i.v. het statutair doel (voortaan "voorwerp")) van de Vennootschap teneinde de statuten in lijn te brengen met de beslissing tot afstand en met de bepalingen van het WVV;

- omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een (collegiale) raad van bestuur onder het WVV en daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten;

- ontslag van LREM als statutaire zaakvoerder van de vennootschap en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Vennootschap: Brain@Trust BV (vast vertegenwoordigd door Marcia De Wachter), Dirk Adriaenssen, Starboard BV (vast vertegenwoordigd door Eric Van Dyck), SoHo BV (vast vertegenwoordigd door Sigrid Hermans), Colette Dierick, Wim Aurousseau, Granvelle Consultants & Cdeg BV (vast vertegenwoordigd door Jean-Louis Appelmans), Jan Suykens, Piet Dejonghe en Michel Van Geyte en het vastleggen van hun remuneratie voor de uitoefening van hun respectievelijke bestuursmandaat en/of mandaat in een comité van de Vennootschap;

- inbreng in natura van 100% van de aandelen in LREM en 100% van de aandelen in Extensa;

- vervanging van de machtiging inzake toegestane kapitaal (o.a. rekening houdend met het nieuwe kapitaal, de afstand van het GVV-statuut en de bepalingen van het WVV) en de machtiging tot verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten;

- invoering van het dubbel stemrecht (loyauteitsstemrecht) overeenkomstig artikel 7:53 WVV.

CORPORATE GOVERNANCE

Aansluitend op deze buitengewone algemene vergadering, vond een raad van bestuur van de Vennootschap plaats, waarbij de heer Jan Suykens werd benoemd als Voorzitter van de Raad van bestuur en de heer Michel Van Geyte als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Daarnaast werden ook de diverse Comités opgericht die voortaan samengesteld zijn als volgt:

Het benoemings- en vergoedingscomité:

1. de heer Jan Suykens;

2. SoHo BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sigrid Hermans;

3. Starboard BV, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Van Dyck.
Het auditcomité:

1. SoHo BV, vertegenwoordigd door mevrouw Sigrid Hermans;

2. Brain@Trust BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marcia De Wachter;

3. De heer Piet Dejonghe.
Het Corporate Governance Charter werd ook aangepast n.a.v. de afstand van het GVV-statuut, de omvorming naar een NV met een collegiale raad van bestuur onder het WVV en de overige wijzigingen die de voormelde BAV met zich meebrachten. Dit aangepast Charter is terug te vinden op www.globenewswire.com/Tracker?data=R5...

voda
0
Deel 2:

Het Corporate Governance Charter werd ook aangepast n.a.v. de afstand van het GVV-statuut, de omvorming naar een NV met een collegiale raad van bestuur onder het WVV en de overige wijzigingen die de voormelde BAV met zich meebrachten. Dit aangepast Charter is terug te vinden op www.globenewswire.com/Tracker?data=R5...

OPENBAARMAKING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 VAN DE WET VAN 2 MEI 2007

Op 19 juli 2021 heeft de BAV de volgende inbrengen in natura goedgekeurd:

- een kapitaalverhoging door inbreng in natura van 100% van de aandelen in LREM met een inbrengwaarde van 3.300.000 EUR in ruil voor de toekenning aan de inbrenger, Ackermans & van Haaren, van 45.833 aandelen, waarbij het kapitaal werd verhoogd met een bedrag gelijk aan het totaal aantal nieuw uit te geven aandelen vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen (waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de eurocent), zodat het bedrag van de kapitaalverhoging 504.043,98 EUR bedraagt; en

- een kapitaalverhoging door inbreng in natura van 100% van de aandelen in Extensa met een inbrengwaarde van 290.133.036 EUR in ruil voor de toekenning aan de inbrenger, Ackermans & van Haaren, van 4.029.625 aandelen, waarbij het kapitaal werd verhoogd met een bedrag gelijk aan het totaal aantal nieuw uit te geven aandelen vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat het bedrag van de kapitaalverhoging 44.315.410,79 EUR bedraagt.

Bovendien voerde de BAV, overeenkomstig artikel 7:53 WVV, het dubbel stemrecht (loyauteitsstemrecht) in. De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, verlenen een dubbel stemrecht. De overige aandelen geven recht op één stem. Op datum van dit persbericht verlenen 1.802.817 aandelen(1) in de Vennootschap een dubbel stemrecht.

Ingevolge de voltooiing van deze transacties, maakt de Vennootschap overeenkomstig artikel 15 van de Transparantiewet, de volgende informatie openbaar, per 19 juli 2021:

--Totale kapitaal: 109.997.148,34 EUR

--Totale aantal stemrechtverlenende effecten: 10.002.102

--Totale aantal stemrechten (= noemer): 11.804.919(1)

Deze stand van het aantal stemrechten (de noemer) dient als basis voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in het geval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van statutaire of wettelijke drempels).

Naast de wettelijke drempels voorziet artikel 12.2 van de statuten van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 18, --1 van de Transparantiewet, in een bijkomende kennisgevingsdrempel van 3%. Er zijn geen uitstaande opties of inschrijvingsrechten uitgegeven die recht geven op aandelen.

De Vennootschap zal maandelijks op haar website en via een persbericht het totale kapitaal en de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totaal aantal stemrechten bekendmaken, voor zover die gegevens gedurende de voorbije maand een wijziging ondergingen.

Voor meer informatie, contacteer
Leasinvest Real EstateMICHEL VAN GEYTE
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: mailto:michel.van.geyte@leasinvest.bemichel.van.geyte@leasinvest.be
---------------------------------------------------------------------------
Over LEASINVEST REAL ESTATE NVLeasinvest Real Estate NV is een gemengde vastgoedinvesteerder
en --ontwikkelaar.
De totale waarde van de investeringsportefeuille bedraagt
ca. 1,4 miljard EUR, verdeeld over het Groothertogdom
Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%).
Leasinvest is een van de grootste vastgoedinvesteerders
in Luxemburg.
De totale waarde van de ontwikkelingsportefeuille is
ca. 0,3 miljard EUR en is verdeeld over de sites van
Tour&Taxis en Cloche d'Or, waarop gemengde ontwikkelingen
(residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in
de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd
worden.
De Vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft
een marktkapitalisatie van
EUR 678 miljoen (waarde 19/07/2021).
Deze aankondiging bevat verklaringen die "toekomstgerichte
verklaringen" zijn of als zodanig kunnen worden beschouwd.
Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd
door het gebruik van toekomstgerichte terminologie,
waaronder de woorden "geloven", "schatten", "anticiperen",
"verwachten", "van plan zijn", "kunnen", "zullen", "plannen",
"voortzetten", "aan de gang zijn", "mogelijk", "voorspellen",
"van plan zijn", "nastreven", "proberen", "zou" of "wil",
en bevatten verklaringen van de Vennootschap over de
beoogde resultaten van haar strategie. Toekomstgerichte
verklaringen houden, naar hun aard, risico's en onzekerheden
in, en de lezers zijn gewaarschuwd dat geen van deze
toekomstgerichte verklaringen enige garantie biedt voor
toekomstige resultaten. De daadwerkelijke resultaten
van de Vennootschap kunnen materieel verschillen van
deze die door de toekomstgerichte verklaringen worden
voorspeld. De Vennootschap doet geen enkele toezegging
om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte
verklaringen te publiceren, tenzij dit wettelijk verplicht
is.

(1) 204 van de 1.802.817 aandelen in de Vennootschap die principieel recht geven op het dubbel stemrecht worden aangehouden door een dochtervennootschap van de Vennootschap. De stemrechten verbonden aan deze 204 aandelen zijn bijgevolg geschorst.

Bijlage

-- LRE_BAV 19 07 2021_NL_Final
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
DJ o Harry
0
Verwacht dat we morgen verder gaan dalen nu het definitief vast staat dat ze minder dividend gaan uitkeren ,
DJ o Harry
0
aandeel blijft maar zakken weet niet of ik goed heb gedaan om deze aan te kopen, ben aan het twijfelen om ze te verkopen met beetje verlies en te investeren in AB inbev , of ze te laten liggen voor de lange termijn
voda
0
PERSBERICHT: Leasinvest Real Estate NV: Halfjaarlijks financieel verslag 2021
Highlights eerste halfjaar 2021

Voor het eerste halfjaar van het boekjaar 2021 noteren we volgende kerndata:

-- Voorziene business combinatie met Extensa goedgekeurd tijdens
buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2021 waardoor Leasinvest
vanaf die datum een gemengde vastgoedinvesteerder-ontwikkelaar is
geworden

-- De EPRA winst*stijgt van EUR 13,1 miljoen eind H1 2020 naar EUR 15,6
miljoen (hetzij EUR 2,64 per aandeel vs EUR 2,21 per aandeel eind H1
2020)

-- Het nettoresultaat bedraagt EUR 28,0 miljoen (EUR 4,72 per aandeel) eind
H1 2021 (vs EUR -30,7 miljoen of EUR -5,18 per aandeel eind H1 2020)

-- De financieringskost daalt opnieuw tot 2,09% (eind 2020: 2,35%)

-- De bezettingsgraad stijgt tot 92,57% (eind 2020: 91,62%)

-- Belangrijke verhuringen in België en Luxemburg: volledige
voorverhuring van het kantoorproject Monteco in de CBD van Brussel en
nieuwe huurcontracten in Mercator-High 5 en in shoppingcenter Pommerloch
in Luxemburg
Bijlage

-- 2021 08 18 LRE_HJV 2021_NL_FINAL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: Leasinvest Real Estate NV: Resultaten van de algemene vergadering van obligatiehouders gehouden te Schermersstraat 42, 2000 BE-Antwerpen op 8 september 2021
Leasinvest Real Estate NV/SA

Naamloze vennootschap

Met maatschappelijke zetel te Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht (België)

Ondernemingsnummer 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

(de Vennootschap)

100.000.000 EUR vastrentende obligaties aan 1,95% met vervaldatum op 28 november 2026 uitgegeven door de Vennootschap (de Obligaties)

Resultaten van de algemene vergadering van obligatiehouders gehouden te Schermersstraat 42, 2000 BE-Antwerpen op 8 september 2021.

Op 9 augustus 2021 werden de houders van de Obligaties uitgenodigd voor een eerste algemene vergadering van obligatiehouders (de Initiële Vergadering) om bepaalde wijzigingen met betrekking tot de juridische structuur van de Vennootschap en de Voorwaarden van de Obligaties goed te keuren. De Initiële Vergadering bereikte het vereiste quorum niet en werd verdaagd tot 8 september 2021 om 10u (Brusselse tijd) te Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen (België), met dezelfde agenda (de Verdaagde Vergadering).

De Verdaagde Vergadering heeft de voorgestelde besluiten unaniem aangenomen, in overeenstemming met de bepalingen voor vergaderingen van obligatiehouders vervat in de Voorwaarden.

Bijgevolg heeft een wijziging van de rechten en voorwaarden verbonden aan de Obligaties plaatsgevonden.

Woorden en uitdrukkingen hier gebruikt hebben dezelfde betekenis en interpretatie als in het consent solicitation memorandum, in het Engels beschikbaar op de website van de Vennootschap leasinvest.be (het Consent Solicitation Memorandum), tenzij uit de context een andere betekenis blijkt.

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate NV

MICHEL VAN GEYTE

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.van.geyte@leasinvest.be

Over LEASINVEST REAL ESTATE NV

Leasinvest Real Estate NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en --ontwikkelaar.

De totale waarde van de investeringsportefeuille bedraagt ca. 1,4 miljard EUR, verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%).

Leasinvest is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De totale waarde van de ontwikkelingsportefeuille is ca. 0,3 miljard EUR en is verdeeld over de sites van Tour&Taxis en Cloche d'Or, waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden.

De Vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van EUR 694 miljoen (waarde 8/09/2021).

Bijlage

-- 2021 09 08_LRE Results general meeting bond holders_NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: Leasinvest Real Estate NV: Buitengewone algemene vergadering van 29 november 2021 -- bekendmaking van het totaal aantal stemrechten
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 NOVEMBER 2021

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders van Leasinvest Real Estate NV uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die zal gehouden worden op 29 november 2021 om 11u00, in de Maison de la Poste te 1000 Brussel, Picardstraat 7.

Er geldt een aanwezigheidsquorum voor deze vergadering: de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders dienen tenminste de helft van het kapitaal te vertegenwoordigen.

Er wordt een fysieke buitengewone algemene vergadering georganiseerd met inachtname van de geldende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

Afhankelijk van de evolutie van de Covid-19 situatie, behoudt de vennootschap zich evenwel het recht voor om de (deelname)modaliteiten van deze vergadering te wijzigen indien de corona-maatregelen verstrengd worden en/of bijkomende maatregelen en richtlijnen zich opdringen, rekening houdend met algemene veiligheids- en gezondheidsoverwegingen, en zal zij hiervan de aandeelhouders informeren, door middel van een persbericht en op de website www.globenewswire.com/Tracker?data=wt...

De documenten betreffende deze buitengewone algemene vergadering (waaronder de oproeping) zijn vanaf heden beschikbaar op de website www.globenewswire.com/Tracker?data=wt... onder de rubriek 'Investor relations' -- Algemene vergadering.

Op deze buitengewone algemene vergadering zal o.m. worden voorgelegd om de naam van de vennootschap in de statuten te wijzigen in Nextensa.

BEKENDMAKING TOTAAL AANTAL STEMRECHTEN

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, maakt de vennootschap maandelijks op haar website en via een persbericht het totaal kapitaal, en de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totaal aantal stemrechten bekend, voor zover die gegevens gedurende de voorbije maand een wijziging ondergingen.

Situatie op 28 oktober 2021

Totaal kapitaal : EUR 109.997.148,34

Totaal aantal stemrechtverlenende effecten : 10.002.102

Aantal effecten met dubbel stemrecht : 1.803.297(1)

Totaal aantal stemrechten (= de noemer) : 11.805.399

Deze stand van het totaal aantal stemrechten (de 'noemer') dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

De aandeelhouders van de vennootschap kunnen op basis van deze informatie nagaan of ze hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, ... (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

Voor meer informatie, contacteer
Leasinvest Real Estate NVMICHEL VAN GEYTE
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: mailto:michel.vangeyte@leasinvest.bemichel.vangeyte@leasinvest.be
-------------------------------------------------------------------------
Over LEASINVEST REAL ESTATE NV
Sinds 19 juli 2021 is Leasinvest Real Estate NV een
gemengde vastgoedinvesteerder en --ontwikkelaar.
De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld
over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België
(42%) en Oostenrijk (13%) ; diens totale waarde bedroeg
per 19 juli 2021 ca 1,4 miljard EUR.
Leasinvest is een van de grootste vastgoedinvesteerders
in Luxemburg.
De ontwikkelingsportefeuille is verdeeld over de sites
van Tour&Taxis en Cloche d'Or, waarop gemengde ontwikkelingen
(residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in
de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd
worden. De totale waarde van deze ontwikkelingsportefeuille
bedroeg ca 0,3 miljard EUR per 19 jul 2021.
De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft
een marktkapitalisatie van
EUR 760 miljoen (waarde 27/10/2021).

(1) 204 van de 1.803.297 aandelen in de Vennootschap die principieel recht geven op het dubbel stemrecht worden aangehouden door een dochtervennootschap van de Vennootschap. De stemrechten verbonden aan deze 204 aandelen zijn bijgevolg geschorst.

Bijlage

-- 2021 10 28_LRE BAV & Transparantiewet_NL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
08:32
Zeg niet langer Leasinvest maar Nextensa
Op een buitengewone algemene vergadering op 29 november zal Leasinvest
LEAS
0,00%
aan zijn aandeelhouders de goedkeuring vragen om de naam te wijzigen in Nextensa. De naamsverandering is een gevolg van de fusie van Leasinvest en vastgoedontwikkelaar Extensa.

De krachtenbundeling gaat ook gepaard met een verhuis. Het 'eengemaakte Nextensa-team' neemt zijn intrek in een gloednieuw hoofdkwartier in Gare Maritime op de Tour & Taxis-site in Brussel, waar in een aanpalend pand ook onze redactie huist. Welkom buren!

www.tijd.be/markten-live/live-blog/ab...
voda
0
PERSBERICHT: LEASINVEST REAL ESTATE NV: TOELICHTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE PERIODE 01/01/2021-30/09/2021
Kernpunten Q3 2021

-- De EPRA winst uit de investeringsportefeuille (cfr supra) stijgt van EUR
28,7 miljoen eind Q3 2020 naar EUR 29,8 miljoen

-- De financieringskost met betrekking tot de investeringsportefeuille daalt
tot 2,05% (eind 2020: 2,35%)

-- Belangrijke verhuringen in België en Luxemburg: volledige
voorverhuring van het kantoorproject Monteco in de CBD van Brussel en
nieuwe huurcontracten in Mercator-High 5 en in shoppingcenter Pommerloch
in Luxemburg

-- Park Lane Fase I en Park Lane Fase II op Tour & Taxis (cfr. supra)
evolueren positief: voor Fase I werden reeds 295 van de 319 appartementen
verkocht zodat weldra de commercialisering voor Fase II (346
appartementen) zal starten.

-- Op de ontwikkelingssite Cloche d'Or te Luxemburg worden de volledig
verhuurde kantoorgebouwen Banca en Kockelscheuer in de loop van Q4 2021
opgeleverd en verkocht. Daarnaast worden de reeds verkochte appartementen
op Ilôt D Sud opgeleverd), worden de laatste units op Ilôt D
Nord verkocht en is de commercialisatie van Ilôt D5-D10 volop aan de
gang.
Bijlage

-- 2021 11 16_LRE-Extensa Q3 2021_NL_Final
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
Leasinvest wordt Nextensa | Facebook wordt Meta

Twee naamswijzigingen vandaag op de koersenborden:

Leasinvest gaat voortaan door het leven als Nextensa met beursticker 'NEXTA', nadat de buitengewone aandeelhoudersvergadering van gisteren groen licht gaf
Facebook verandert nu ook officieel op het koersenbord van Nasdaq in Meta, met beursticker 'MVRS'

www.tijd.be/markten-live/live-blog/fe...
voda
0
PERSBERICHT: Nextensa NV : Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen
PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 30 juni 2022 17u40 CEST

Nextensa NV : Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, maakt Nextensa NV (de 'Vennootschap') de volgende informatie bekend naar aanleiding van een verzoek tot dematerialisatie van aandelen op naam (met dubbel stemrecht):

Situatie op 30 juni 2022:

-- Totaal kapitaal : EUR
109.997.148,34

-- Totaal aantal stemrechtverlenende effecten : 10.002.102

-- Aantal effecten met dubbel stemrecht : 1.797.268(1)
Totaal aantal stemrechten (= de noemer) : 11.799.370

De aandeelhouders van de Vennootschap kunnen op basis van deze informatie nagaan of zij hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, ... (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

(1) 204 van de 1.797.268 aandelen in de Vennootschap die principieel recht geven op het dubbel stemrecht worden aangehouden door een dochtervennootschap van de Vennootschap. De stemrechten verbonden aan deze 204 aandelen zijn bijgevolg geschorst.

Voor meer informatie

Michel Van Geyte,

Chief Executive Officer

+32 3 238 98 77

michel.van.geyte@nextensa.eu www.globenewswire.com/Tracker?data=ab...
31 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 2 dec 2022 17:35
Koers 46,650
Verschil -0,150 (-0,32%)
Hoog 46,950
Laag 46,350
Volume 1.514
Volume gemiddeld 1.582
Volume gisteren 881

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront