Solvac « Terug naar discussie overzicht

Forum Solvac geopend

7 Posts
IEX - Forummoderator
0
Solvac is een beleggingsmaatschappij met een deelneming van 30,33% in het beursgenoteerde concern Solvay (vervaardiging en verkoop van plastic, chemische en farmaceutische producten).

Groet Henk
[verwijderd]
0
Ik heb wat aandelen doorheen de tijd gekocht,en ben tevreden,mooi dividend en met ongeveer 10% korting ten opzichte van Solvay ,een aandeel om bij te houden.
www.solvac.be/nl
voda
0
PERSBERICHT: Solvac: Nettoresultaat stijgt met 4,6% tegenover 2017

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Solvac SA
127,50 2,50 2,00 % Handmatige afwikkeling
Solvac SA.
127,50 2,50 2,00 % Euronext Brussel

Persbericht

Embargo, 28 februari 2019 om 18u00

Gereglementeerde informatie


1. Het statutaire nettoresultaat van Solvac nv is voor 2018 4,6% gestegen
tegenover voor 2017 (zie punt 3 pagina 2).


De kasopbrengsten(1) , gevoed door de dividenden uit de participatie in
Solvay, bedragen 117,1 miljoen EUR tegenover 112,1 miljoen EUR in 2017.
Dit vertegenwoordigt een stijging van 4,3%, door de toename van het
dividend van Solvay zoals opgenomen in de volgende tabel:


Miljoen EUR 2017 2018
-------------------------------------------------- ----- -----
Solvay dividend per aandeel -- januari (in EUR) 1,32 1,38
Aantal Solvay-aandelen in bezit van Solvac (in
miljoen) 32,5 32,5
Solvay dividend uitbetaald in januari (in miljoen
EUR) (a) 42,9 44,9
Solvay dividend per aandeel -- mei (in EUR) 2,13 2,22
Aantal Solvay-aandelen in bezit van Solvac (in
miljoen) 32,5 32,5
Solvay dividend uitbetaald in mei (in miljoen
EUR) (b) 69,2 72,2
Kasopbrengsten (a) + (b) (1) (in miljoen EUR) 112,1 117,1
Operationele kosten (in miljoen EUR) -1,2 -1,4
Kosten van schulden (in miljoen EUR) -4,2 -3,9
Financieel resultaat 1 (in miljoen EUR) 106,7 111,8


Voor zover de jaarrekening dit toelaat, bepaalt de Raad van Bestuur op
basis van de kasopbrengsten, en na dekking van de kosten (voornamelijk
financiële lasten), de voor uitkering door Solvac voorgestelde
bedragen.

1. De Raad van Bestuur heeft de geconsolideerde jaarrekening van Solvac
afgesloten op 31 december 2018. De rekeningen werden onderworpen aan het
nazicht van de Commissaris. Ze werden opgesteld in overeenstemming met de
IFRS-normen.

Geconsolideerde jaarrekening

Miljoen EUR 2017 2018
---------------------------------------------------------------- ----- -----
Winst uit investeringen opgenomen volgens de
vermogensmutatiemethode 333,8 270,4
Operationele lasten -1,2 -1,4
Rentekosten en soortgelijke kosten -4,2 -3,9
Nettoresultaat 328,4 265,1
Nettoresultaat per aandeel (EUR) gewoon en verwaterd
(2) 15,4 12,4


1 Solvac maakt gebruik van specifieke niet-IFRS prestatie-indicatoren
die hier worden gedefinieerd:


-- De kasopbrengsten stemmen overeen met de inkomsten die over de periode
werden geïnd. Deze worden bepaald als de kasstroom verkregen door de
betaling van de dividenden ontvangen van Solvay.

-- Onder 'Financieel resultaat' wordt verstaan: de kasopbrengsten verminderd
met de rentekosten en de andere (financiële/operationele)
opbrengsten en lasten. Op basis van deze indicator bepaalt de Raad van
Bestuur de voor uitkering door Solvac voorgestelde bedragen. Zie detail
in berekening in nota 15, pagina 17 van dit huidige persbericht


(2) Het nettoresultaat per aandeel en het verwaterde nettoresultaat per
aandeel zijn gelijk. Het gemiddelde aantal aandelen voor de berekening
van het resulaat bedraagt 21.375.033 in 2017 en in 2018

Op 31 december 2018 boekt Solvac een geconsolideerd nettoresultaat van
265,1 miljoen EUR (hetzij 12,4 EUR per aandeel), tegenover 328,4 miljoen
EUR (hetzij 15,4 EUR per aandeel) in 2017, voornamelijk ten gevolge van
de evolutie van de winst overeenkomstig de vermogensmutatiemethode van
Solvay.

Het netto resultaat van deze participatie per vermogensmutatiemethode in
2018 is lager dan in 2017, grotendeels als gevolg van het
herstructureringsprogramma aangekondigd door Solvay in maart 2018, door
de impact van de evolutie van de belastingen en door de bijdrage van de
stopgezette activiteiten, die zo de evolutie van het nettoresultaat van
Solvay weerspiegelen. Daarentegen is het onderliggend resultaat per
Solvay aandeel 16% gestegen, inclusief de stopgezette activiteiten en
12% gestegen indien enkel de voortgezette activiteiten worden beschouwd.

De operationele lasten stijgen van 1,2 miljoen EUR tot 1,4 miljoen EUR
omdat een provisie van 0,15 miljoen EUR was teruggenomen in 2017.


1. De Raad van Bestuur maakt volgende resultaten bekend voor Solvac nv in
2018 :
In duizend EUR 2017 2018
--------------------------------- ------- -------
Financieel resultaat 109.905 115.093
Bedrijfsresultaat -1.236 -1.404
Resultaat voor belastingen 108.669 113.689
Nettoresultaat 108.669 113.688
Brutovergoeding van het kapitaal 107.303 111.578
Overgedragen saldo 1.366 2.110


Het nettoresultaat 2018 bedraagt 113,7 miljoen EUR (tegenover 108,7
miljoen EUR in 2017) en vloeit voort uit de stijging van de dividenden
per aandeel die door Solvay zijn uitgekeerd of toegezegd.


1. Er werden reeds twee dividendvoorschotten uitgekeerd, respectievelijk op
24 augustus 2018 en op 28 december 2018. De tweede betaling geldt in
principe als saldo en moet nog worden goedgekeurd door de Algemene
Vergadering. In totaal hebben alle aandelen in 2018 een brutovergoeding
ontvangen die 4,0% meer bedraagt ten opzichte van 2017:


EUR 2017 2018
------------------ ---- ----
1(ste) voorschot 2,88 3,00
2(de) voorschot 2,14 2,22
Brutodividend per
aandeel 5,02 5,22


1. De Raad van Bestuur van Solvay heeft op 26 februari 2019 beslist om op 23
mei 2019 het saldodividend van het boekjaar 2018 te betalen ten belope
van 2,31 EUR bruto per aandeel.


Rekening houdend met het voorschot van 1,44 EUR dat in januari 2019 werd
betaald, komt het brutodividend van Solvay op 3,75 EUR per aandeel voor
het boekjaar 2018, wat een dividendgroei van 4,2 % geeft.
voda
0
Deel 2:

OPMERKINGEN

1. Verslag van de commissaris

Deloitte bevestigt dat haar werkzaamheden ter controle van de
geconsolideerde jaarrekening van Solvac nv, opgesteld in overeenstemming
met de internationale normen voor financiële verslaggeving zoals
goedgekeurd door de Europese Unie evenals in overeenstemming met de in
België geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, ten gronde
zijn voltooid. Deloitte bevestigt dat de financiële informatie
vermeld in onderhavig persbericht geen verdere toelichting vereist en
dat deze overeenstemt met de geconsolideerde jaarrekening van Solvac nv.
Het volledige auditverslag van de geconsolideerde jaarrekening, evenals
het volledige verslag van de Commissaris over de audit van de jaarlijkse
financiële informatie zal verschijnen in het jaarverslag 2018 dat
op 12 april 2019 op de website zal worden bekendgemaakt (www.solvac.be).

2. Inhoud

Onderhavig persbericht bevat gereglementeerde informatie en is opgesteld
in overeenstemming met de geldende IFRS-normen. De analyse van de
risicobeheersing verschijnt in de bijlagen bij de geconsolideerde
jaarrekening alsook in het jaarverslag dat beschikbaar zal zijn op de
website (www.solvac.be).

3. Solvac-aandelen
2017 2018
------------------------------------------------ ---------- ----------
Aantal uitgegeven aandelen aan het einde van 21.375.033 21.375.033
de periode
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening 21.375.033 21.375.033
van de winst per aandeel (op basis van de IFRS)
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening 21.375.033 21.375.033
van de verwaterde winst per aandeel (op basis
van de IFRS)


4. Verklaring van de verantwoordelijke personen

M. JP. Delwart, Voorzitter van de Raad van Bestuur, et M. B. de Laguiche,
Afgevaardigd Bestuurder van Solvac, verklaren dat, voor zover hen
bekend:

a) de jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke
standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het
vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de
emittent en van de in de consolidatie opgenomen ondernemigen ;

b) het verslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de
resultaten van het bedrijf en van de positie van de emittent en de in de
consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de
voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden ;

Belangrijke data voor de financiële communicatie

-- 12 april 2019: Publicatie van het jaarverslag
2018 op www.solvac.be

-- 14 mei 2019: Gewone Algemene Vergadering om
14u30

-- 31 juli 2019: Resultaat van het 1(ste)
semester 2019 en aankondiging van het eerste dividendvoorschot over het
boekjaar 2019

-- 27 augustus 2019: Uitbetaling van het eerste
dividendvoorschot over het boekjaar 2019

-- 12 december 2019: Aankondiging van het tweede
dividendvoorschot over het boekjaar 2019

-- 27 december 2019: Uitbetaling van het tweede
dividendvoorschot over het boekjaar 2019

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

SOLVAC nv

Investor Relations

Elyzeese Veldenstraat 43

B-1050 Brussel

Tel.: 32/2/639 66 30

Fax: 32/2/639 66 31

E-mail:
www.globenewswire.com/Tracker?data=j0...
Investor.relations@solvac.be

Cette version est également disponible en français - This
press release is also available in English

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
voda
0
Deel 3:

PERSBERICHT: Solvac: Nettoresultaat stijgt met -2-
FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Solvac SA
127,50 2,50 2,00 % Handmatige afwikkeling
Solvac SA.
127,50 2,50 2,00 % Euronext Brussel
Bijlage


-- Persbericht 28.02.2019
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...


(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Solvac nv: Totaal dividend 2019 gestegen met 4,2 %

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Solvac SA
120,50 -0,50 -0,41 % Handmatige afwikkeling
Solvac SA.
120,50 -0,50 -0,41 % Euronext Brussel

Brussel, 12 december 2019 om 18.00 uur

De Raad van Bestuur van Solvac nv heeft besloten een tweede
dividendvoorschot uit te betalen. Onder voorbehoud van goedkeuring door
de Algemene Vergadering van 12 mei 2020, zal dit dividendvoorschot
gelden als dividendsaldo voor het boekjaar 2019.

Dit tweede dividendvoorschot zal op 27 december 2019 worden uitbetaald
en bedraagt EUR 2,31 bruto per aandeel.

Rekening houdend met het eerste dividendvoorschot dat werd aangekondigd
in juli, bedraagt het totale dividend voor het boekjaar 2019 EUR 5,44
bruto per aandeel, een stijging van 4,2 % in vergelijking met 2018.

Voor meer, zie link:

Het dividend van Solvay nv kende een groei van 4,2 % in 2019 vergeleken
met 2018 (bruto dividend per Solvay aandeel EUR 3,75 ten opzichte van
EUR 3,60).

De aandelen zullen op de beurs vanaf 16 december 2019 "ex-dividend"
worden verhandeld.

Kalender dividenden 2020


-- 17 augustus 2020 : uitkering eerste interimdividend
over het boekjaar 2020

-- 29 december 2020 : uitkering tweede interimdividend
over het boekjaar 2020

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in
1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0003545531
(SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer
dan 30% in het kapitaal van Solvay nv. Zijn aandelen zijn exclusief op
naam. Zij kunnen vrij worden gehouden door natuurlijke personen of,
onder goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of
gelijkgesteld, aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in haar
goedkeuringsbeleid. Op 31 december 2018, bedroeg de marktcapitalisatie
2,4 miljard EUR.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met:

SOLVAC nv

Elyzeese Veldenstraat 43

B-1050 Brussel

Tel. : +32/2/639 66 30

Fax : +32/2/639 66 31

Mail :
www.globenewswire.com/Tracker?data=NI...
Investor.relations@solvac.be

Bijlages

-- Persbericht
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

-- Dividendmededeling tweede voorschot
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Participatiemelding van Solvac NV

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Solvay
106,70 0,00 0,00 % Euronext Brussel

Brussel, 29 maart 2021, 8u30 CET - In overeenstemming met de Belgische
wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei
2007), heeft SOLVAC NV (Champs Elyzeese Veldenstraat 43 - 1050 Brussel -
Belgiƫ) van SSOM, een filiaal van Solvay NV, een kennisgeving
ontvangen dat deze de statutaire drempel van 3% van de bestaande
stemrechten uitgegeven door Solvay NV, met een totaal van 2,99% (2,27%
van de directe stemrechten + 0,72% van de andere financiƫle
instrumenten), heeft overschreden. Solvac NV heeft Solvay NV meegedeeld
dat op 19 maart 2021 de gecombineerde participatie van Solvac en SSOM
33,80% van de bestaande stemrechten bereikte. De aandelen in handen van
SSOM worden aangehouden in het kader van de strategie ter dekking van
het plan in verband met de aandelenopties die aan hogere kaderleden van
de Groep zijn toegekend.

De verklaring is beschikbaar in de Investor Relations-rubriek
www.globenewswire.com/Tracker?data=vA...
op de website van Solvay.

Bijlages

-- Persbericht in pdf
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

-- solvac 25-3-2021
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
7 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 23 sep 2022 17:36
Koers 96,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 96,000
Laag 94,400
Volume 2.460
Volume gemiddeld 617
Volume gisteren 603

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront