Holland Colours « Terug naar discussie overzicht

Jaarresultaat 2013/2014: dividend omhoog naar 2.12 euro!!!

125 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Martijn van M
0
PERSBERICHT HOLLAND COLOURS

FRACTIONELE OMZETSTIJGING, NEGATIEVE VALUTA-EFFECTEN, STERK HOGER NETTO
RESULTAAT.

• Omzet € 66,0 miljoen (2012/2013: € 65,9 miljoen)
• Bedrijfsresultaat € 5,4 miljoen (2012/2013: € 4,9 miljoen)
• Nettoresultaat € 3,5 miljoen (2012/2013: € 2,9 miljoen)
• Nettowinst per aandeel € 4,12 (2012/2013: € 3,40)
• Dividendvoorstel € 2,12 per aandeel (2012/2013: € 1,75)

Onder aanhoudend uitdagende economische omstandigheden is de omzet in 2013/2014 in vergelijking met 2012/2013 fractioneel gestegen. De omzet steeg met 0,1% tot € 66,0 miljoen (2012/2013: € 65,9 miljoen). De volumegroei bedroeg ongeveer 3%. Valuta-effecten, vooral als
gevolg van de lagere koers van de Amerikaanse dollar gedurende een groot deel van het boekjaar, hebben een negatief effect gehad van ongeveer € 1,6 miljoen (2%), terwijl prijs- en productmixeffecten per saldo een fractioneel negatief effect hadden van bijna 1%. Was er in het
eerste halfjaar sprake van een omzetdaling van bijna 1%, in het tweede halfjaar kwam de omzet bijna 1% hoger uit in vergelijking met dezelfde periode het jaar daarvoor.

Ten opzichte van 2012/2013 lieten de regio’s verschillende omzetontwikkelingen zien. In Europa groeide de omzet met 3%. In Americas is de omzet nagenoeg op hetzelfde niveau als over 2012/2013 uitgekomen. Exclusief valuta-effecten bedraagt de groei van deze regio 4%. In Azië bleef de omzet in euro’s achter bij vorig jaar. Zonder valuta-effecten bedraagt de omzetdaling in Azië 4%.

De omzet in de Bouw- & Constructiemarkt kwam –zonder valuta-effecten- per saldo 2% hoger uit dan in het boekjaar 2012/2013, bij een lichte stijging van het volume. Een daling in Europa werd daarbij gecompenseerd door positieve ontwikkelingen in Americas.

In de markt voor Verpakkingen behaalde Holland Colours een 2% hogere omzet bij duidelijk hogere volumes in vergelijking met een jaar eerder. In deze focusmarkt werd groei in de Divisies Europa en Azië deels teniet gedaan door een daling van de omzet in de Divisie Americas.

De omzet in Siliconen & Elastomeren groeide –exclusief koersinvloeden- met 6% ten opzichte van vorig jaar. Hier werd een omzetdaling in de divisie Azië ruimschoots gecompenseerd door omzetgroei in Europa en Americas.

Zonder rekening te houden met koersinvloeden liet de omzet in Specialties een daling zien van 1%. Deze daling komt voornamelijk voor rekening van Azië. In Europa steeg de omzet in Specialties, terwijl in Americas van een daling sprake was.

HOGERE BRUTOMARGE DOOR MET NAME PRODUKTMIXVERSCHUIVINGEN

De verhouding tussen het bruto bedrijfsresultaat en de netto-omzet was over het boekjaar 2013/2014 met 47,2% hoger dan vorig jaar (45,7%). Deze toename werd met name gerealiseerd in het eerste halfjaar. Verschuivingen binnen de productmix is hiervoor een belangrijke reden. De grondstofprijzen hebben in het boekjaar een goeddeels stabiel niveau gekend.

BEDRIJFSLASTEN HOGER

De totale bedrijfslasten zijn gestegen van € 25,2 miljoen naar € 25,8 miljoen (+2%). Met name koerseffecten alsmede een vrijval van reserveringen hadden daarbij een verlagend effect van
ongeveer € 0,9 miljoen.

De voornaamste toename is in de personeelskosten, onder meer vanwege collectieve en individuele loonwijzigingen, stijging van de ziektekostenpremies in Noord-Amerika, een toename van het
gemiddelde aantal medewerkers in vergelijking met het boekjaar 2012/2013, deels teniet gedaan door een vrijval van reserveringen voor personeelskosten. Het gemiddeld aantal medewerkers bedroeg dit boekjaar 397(fte) en is 13 hoger dan het aantal van vorig jaar (2012/2013: 384 (fte)). Per 31 maart 2014 bedroeg het aantal medewerkers 402 fte.

STERKE STIJGING VAN DE NETTOWINST

De nettowinst steeg in 2013/2014 van € 2,9 miljoen naar € 3,5 miljoen. Het bedrijfsresultaat nam toe van € 4,9 miljoen naar € 5,4 miljoen. Zoals gebruikelijk waren omzet en resultaat over het tweede halfjaar lager dan over het eerste halfjaar. Na een nettowinst van € 2,2 miljoen over het eerste halfjaar (2012/2013: € 2,1 miljoen) werd het tweede halfjaar afgesloten met een nettowinst van € 1,3 miljoen (2012/2013: € 0,8 miljoen).

Over het gehele jaar nam het rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROI) toe tot 18,4% (2012/2013: 15,6%).

LAGERE EFFECTIEVE BELASTINGDRUK

De effectieve belastingdruk is gedaald van 35,0% in 2012/2013 naar 31,4% in 2013/2014, onder andere ten gevolge van een in vergelijking met 2012/2013 hogere belastbare winst in landen met een lagere effectieve belastingdruk (zoals Nederland) en lagere belastbare winst in landen met een hoger belastingpercentage (zoals Noord-Amerika, alwaar het heffingspercentage in het boekjaar bovendien iets gedaald is).

INVESTERINGEN

Terwijl in 2012/2013 de investeringen van € 1,5 miljoen nog onder het afschrijvingsniveau van € 2,0 miljoen bleven, waren het afgelopen jaar de investeringen van € 2,4 miljoen hoger dan de afschrijvingen van € 1,9 miljoen.

Onder meer de in 2013/2014 afgeronde investeringsactiviteiten rond PT Holco Indo Jaya in Surabaya, Indonesië, een in 2012 gestarte deelneming met de Italiaanse onderneming Gaypa Srl, hebben aan de stijging van de investeringen bijgedragen.

KASSTROMEN EN FINANCIERING

De kasstroom uit operationele activiteiten is gestegen van € 6,3 miljoen in 2012/2013 naar € 6,6 miljoen in 2013/2014. De netto kasstroom kwam uit op € 2,3 miljoen positief (2012/2013: € 3,6 miljoen).

Eind maart 2014 bedraagt het werkkapitaal € 11,7 miljoen, hetgeen belangrijk lager is dan eind maart 2013 (€ 13,6 miljoen). Deze verlaging wordt per saldo verklaard door een afname van het operationele werkkapitaal met € 1,9 miljoen (de voorraden en handelsvorderingen daalden
respectievelijk met € 0,8 miljoen en € 0,9 miljoen, terwijl de handelsschulden met € 0,4 miljoen stegen), bij een vrijwel gelijk gebleven saldo van de overige vorderingen en overige schulden.

Het totaal van de rentedragende schulden is gedaald van € 5,8 miljoen eind maart 2013 naar € 4,5 miljoen eind maart 2014.

De belangrijkste bankratio (Total Debt / EBITDA ratio) daalde van 0,8 tot 0,6 en blijft ruimschoots onder de met de bank afgesproken 3,0. Gedurende het boekjaar heeft Holland Colours voldaan aan alle met de bank afgesproken convenanten.

De solvabiliteit van de onderneming is gestegen naar 64,5% ten opzichte van 61,3% aan het begin van het boekjaar.

...
Martijn van M
0
(vervolg)

DIVIDENDVOORSTEL

Het nettoresultaat per aandeel bedraagt € 4,12 ten opzichte van € 3,40 vorig jaar. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om een dividend, in contanten, van € 2,12 per aandeel uit te keren (2012/2013: € 1,75).

VOORUITZICHTEN VOOR HET JAAR 2014/2015

Naar verwachting zal het economisch klimaat ook in 2014/2015 onzeker blijven. Met name in de huizenmarkt in de voor Holland Colours relevante delen van Europa lijkt van structureel herstel nog geen sprake. De Amerikaanse economie zal naar verwachting het geleidelijk ingezette herstel voortzetten. De economische omstandigheden in Azië lijken over het algemeen positiever, alhoewel de signalen vanuit China gemengd zijn. Deze macro-economische ontwikkelingen hebben hun impact op de markten
waarin Holland Colours opereert.

In dit licht zal het ontwikkelen van de in het strategisch programma “HolcoMORE” geïdentifceerde nieuwe markten en nieuwe producten een belangrijk punt van aandacht zijn. Ook zullen acties gericht op een
efficiëntere bedrijfsvoering onverminderd worden voortgezet.

Vanwege de aanhoudend onzekere economische omstandigheden en de conjunctuurgevoeligheid van de markten waarin Holland Colours opereert, doet Holland Colours geen uitspraken over de verwachtingen voor het boekjaar 2014/2015.

Het jaarverslag 2013/2014 en de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 juli a.s. worden op 28 mei a.s. beschikbaar gesteld op onze website www.hollandcolours.com.

Holland Colours NV, 27 mei 2014

De Directie

Rob Harmsen
Marco Kok
Tineke Veldhuis - HagedoornVoor meer informatie:

Holland Colours NV
Rob Harmsen
Algemeen Directeur
Telefoon: 055-3680700
Martijn van M
0
Conclusie:

Resultaten liggen iets boven de verwachting: omzet duidelijk boven de verwachting (+1% t.o.v. voorgaande jaar), dividend flink boven de verwachting: stijgt van 1.75 euro naar 2.12 euro!!!

:-)
jumoro
0
Als je koopt op 34 euro ruim 6% rendement, bank geeft 1,5 , als ik ze niet al had zou ik ze voor 35 nog kopen. Gewoon blijven vasthouden, wordt alleen maar meer waard.
Martijn van M
0
www.deaandeelhouder.nl/news/2014/5/27...

Holland Colours boekt hogere winst bij gelijke omzet

Redactie ABM Financial News - 27 mei 2014, 14:49

Verfproducent zag resultaten aansterken, ondanks valutaire tegenwind.
Holland Colours heeft in het boekjaar 2013/2014 bij een nagenoeg stabiele omzet de een hogere nettowinst geboekt. Dit maakte de Apeldoornse verffabrikant dinsdag tijdens de handelsuren bekend.

Op een omzet van 66,0 miljoen euro boekte Holland Colours een nettowinst van 3,5 miljoen euro. Vorig jaar in dezelfde periode boekte Holland Colours nog een omzet van 65,9 miljoen euro en een nettowinst van 2,9 miljoen euro.

Holland Colours zei bij de resultaten over het derde kwrataal voor dit boekjaar nog te mikken op een zelfde omzet en winst vergeleken met vorig jaar.

Het bedrijf sprak evenwel van "aanhoudend uitdagende economische omstandigheden" en wees onder meer op de zwakte van de Amerikaanse dollar, wat een negatief effect had van ongeveer 1,6 miljoen euro op de resultaten.

De omzet steeg in Europa met 3 procent, terwijl de omzet in de Amerika's "nagenoeg op hetzelfde niveau" uit kwam. In Azië liep de omzet, zonder valuta-effecten, met 4 procent terug.

De brutomarge verbeterde in het afgelopen boekjaar van 45,7 naar 47,2 procent, als gevolg van voornamelijk "verschuivingen binnen de productmix".

Voor het boekjaar 2013/2014 stelt Holland Colours een dividend voor van 2,12 euro per aandeel. Een jaar eerder lag het dividend nog op 1,75 euro per aandeel.

Outlook
Voor het boekjaar 2014/2015 voorziet Holland Colours opnieuw een "onzeker" economisch klimaat, waarbij in de Europese huizenmarkt voor het bedrijf "nog geen sprake" is van een structureel herstel.

Voor de Amerika's mikt de verffabrikant op een voortzetting van het geleidelijk ingezette herstel, terwijl de economische omstandigheden in Azië "positiever" lijken, ondanks gemengde signalen uit China.

Over het nieuwe boekjaar deed Holland Colours vanwege de conjunctuurgevoeligheid en de aanhoudende economische onzekerheid geen concrete uitspraken.

Op een nipt hoger Damrak noteerde Holland Colours dinsdag 7,5 procent hoger op 34,95 euro.

Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Hoofdredactie: +31(0)20-737 17 42
Redactie: +31(0)20-262 29 78
Martijn van M
0
35.00 euro inmiddels... en er wordt 36.50 euro gevraagd!

Bij een k/w verhouding van ongeveer 9 op het huidige niveau (35.00 euro), met een dividend rendement van 6.0%.

Het geduld lijkt alsnog te worden beloond: die 40 euro van Geert Schaaij lijkt nu langzaam toch in beeld te komen!

:-)
Martijn van M
0
34.80 euro, hoogste slotkoers sinds juni 2011 - kortom, de jaarcijfers zijn buitengewoon goed ontvangen!!!

:-)
jumoro
0
Inderdaad goed, en als je bedenkt dat het eerste half jaar altijd beter is dan de 2e helft kan je verwachten dat de koers nog wel wat door stijgt, gaat Geert toch nog gelijk krijgen.
[verwijderd]
0
SNS Securities heeft het koersdoel voor Holland Colours opwaarts bijgesteld van 30,00 naar 40,00 euro, bij een handhaving van het Accumuleren advies.

Volgens de analist geven de cijfers meer vertrouwen dat de omzetgroei de komende jaren zal accelereren. Verder kan Holland Colours volgens Van den Hooven "duidelijk profiteren" van een verbetering van de economische omstandigheden in Europa, goed voor meer dan de helft van de omzet.
Martijn van M
0
36.67 euro inmiddels, die update van SNS Securities (koersdoel verhoogd van 30 naar 40 euro) is ook zeer hartelijk ontvangen!

Maar goed, er zat dan ook veel subtiel positief (hoopgevend) nieuws in de berichtgeving betreffende de jaarcijfers.

:-)
Martijn van M
0
Bij een volume van inmiddels ruim 12 duizend stukken... met voortdurend flinke orders; vandaag trouwens ook het hoogste volume trouwens sinds de jaarcijfers vorig jaar!
Martijn van M
0
Zojuist een flinke brok (2600+ stukken) in de laat op 37 euro, voor mij een mooi moment om mijn winst te verzilveren... kortom, ik zit inmiddels weer naast de Holland Colours boom om de kat uit de boom te kijken.

De jaarcijfers waren mooi, maar het is sinds gisteren middag wel opvallend hard omhoog gegaan. Ben daarom in iedere geval dik tevreden met het resultaat.
effegenoeg
0
quote:

Martijn van M schreef op 28 mei 2014 15:15:

Zojuist een flinke brok (2600+ stukken) in de laat op 37 euro, voor mij een mooi moment om mijn winst te verzilveren... kortom, ik zit inmiddels weer naast de Holland Colours boom om de kat uit de boom te kijken.

De jaarcijfers waren mooi, maar het is sinds gisteren middag wel opvallend hard omhoog gegaan. Ben daarom in iedere geval dik tevreden met het resultaat.
Mijn felicitaties met de winst...
Zie echter meer zonneschijn in het verschiet.
jumoro
0
Gedeeltelijk verkocht, lijkt erop dat de prijs redelijk vast ligt nu. Nu eerst maar afwachten wat er van nieuws is op de aandeelhoudersvergadering begin Juli. Misschien daarna nog een kleine stijging?
125 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 2 dec 2022 17:35
Koers 132,000
Verschil -7,500 (-5,38%)
Hoog 137,500
Laag 128,500
Volume 501
Volume gemiddeld 268
Volume gisteren 946

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront