Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

38.329 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... 1913 1914 1915 1916 1917 » | Laatste
[verwijderd]
2
quote:

izdp schreef op 29 maart 2019 19:03:

[...]

Aha, je hebt dus een domme installateur over de vloer gehad.
Dat je die gelooft zegt veel over je.
Als voorzitter van een VVE zeer bedenkelijk om je niet eens beter te verdiepen ipv bakerpraatjes te verkopen.

Maar eh, nog niet van het gas af? Man, je laat echt geld liggen met jouw verbruik.

Wat ik vooral bij je zie, je probeert je te verheffen boven anderen door iemand belachelijk te maken in je uitspraken. Dat is narcisme in optima forma.
Doe je keer op keer. Maakt je wel een One Trick Pony, dat dan weer wel.
izdp
0
quote:

Treasury Bond schreef op 29 maart 2019 15:00:

[...]

Verhit, tsja.. ik reageer gewoon direct als ik denk, dat strookt niet met mijn eigen onderzoek.
Dus wellicht kun je het eens onderbouwen, want het komt nu niet verder dan wat ik voor tonen uit de mond hoor van Asti, izdp, en de andere klonen.
Ik wil wel eens zien of ik dezelfde zijden zie van de heren en dames.
En jij zit in de machinebouw en je begrijpt een warmtepomp niet?
Laat staan de warmtebehoefte en afgifte berekenen?
Man o man.

izdp
0
quote:

Treasury Bond schreef op 29 maart 2019 19:06:

[...]

Wat ik vooral bij je zie, je probeert je te verheffen boven anderen door iemand belachelijk te maken in je uitspraken. Dat is narcisme in optima forma.
Doe je keer op keer. Maakt je wel een One Trick Pony, dat dan weer wel.
Ze maken zichzelf belachelijk omdat het concept zichzelf allang bewezen heeft.
Er zijn wel nadelen op te merken waardoor ze niet universeel ingezet kunnen/zullen worden, maar josti praat poep na.
[verwijderd]
0
quote:

izdp schreef op 29 maart 2019 19:07:

[...]

En jij zit in de machinebouw en je begrijpt een warmtepomp niet?
Laat staan de warmtebehoefte en afgifte berekenen?
Man o man.

Wat ik vooral bij je zie, je probeert je te verheffen boven anderen door iemand belachelijk te maken in je uitspraken. Dat is narcisme in optima forma.
Doe je keer op keer. Maakt je wel een One Trick Pony, dat dan weer wel.
[verwijderd]
0
quote:

izdp schreef op 29 maart 2019 19:09:

[...]

Ze maken zichzelf belachelijk omdat het concept zichzelf allang bewezen heeft.
Er zijn wel nadelen op te merken waardoor ze niet universeel ingezet kunnen/zullen worden, maar josti praat poep na.
Wat ik vooral bij je zie, je probeert je te verheffen boven anderen door iemand belachelijk te maken in je uitspraken. Dat is narcisme in optima forma.
Doe je keer op keer. Maakt je wel een One Trick Pony, dat dan weer wel.
izdp
0
Aha, je weet geen antwoord meer te geven.
Tja, ach, je moeder zal je wel lief gehad hebben.
[verwijderd]
0
quote:

izdp schreef op 29 maart 2019 19:15:

Aha, je weet geen antwoord meer te geven.
Tja, ach, je moeder zal je wel lief gehad hebben.
Wat ik vooral bij je zie, je probeert je te verheffen boven anderen door iemand belachelijk te maken in je uitspraken. Dat is narcisme in optima forma.
rationeel
0
[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, een aantal berichten is bij dezen verwijderd.]
izdp
0
Herschrijf het eens net zo bloemrijk, maar dan in goed Nederlands.
Staat er nog wel een rammelend stukje proza, maar alla.

Zo is het als een vlag op een modderschuit
rationeel
2
Over klimaat en energie

Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange 1)

Inleiding

Hoewel klimaatverandering van alle tijden is, zijn alarmerende berichten over het klimaat de
laatste jaren aan de orde van de dag. Ik belicht in deze bijdrage natuurwetenschappelijke
aspecten van de klimaatverandering ten einde de situatie te beoordelen en alarmistische
berichten beter op hun alarmistische waarde te kunnen schatten. Ook de consequenties voor
onze energievoorziening komen aan de orde. Veel van mijn natuurwetenschappelijke inzichten
zijn tot stand gekomen in nauw overleg met gekwalificeerde Nederlandse fysici en fysicochemici. Ik dank hen voor hun waardevolle inbreng over vele jaren.

Meten is weten

In de natuurwetenschap begint alles met het doen van waarnemingen, het meten. Om
waarnemingen te kunnen duiden, dient theorie ontwikkeld te worden die deze waarnemingen
kan verklaren. Goede theorie is in het verlengde daarvan ook in staat om realistische en
betrouwbare voorspellingen te doen. Dat stelt zware eisen aan de betrouwbaarheid van de
metingen en de strenge logica van de theorie. Het is een belangrijke verworvenheid van de
moderne natuurkunde dat vergelijkingen zoals die van Maxwell, Einstein, Schrödinger, Dirac,
Dyson, aan die hoge eisen voldoen. De vraag rijst daarom hoe dat zit met... klimatologie...?
De... gemiddelde temperatuur... van de planeet wordt als een belangrijke indicator voor het klimaat,
een gemiddelde over een periode van zo’n... dertig jaar..., beschouwd. Al heel lang worden op veel
plaatsen op aarde temperaturen en luchtdrukken gemeten, hoeveelheden regen bijgehouden en
stormen gemonitord. Met name temperatuurgegevens zijn populair, en jarenlang zijn de
gevaren van opwarming breed uitgemeten. Met behulp van dergelijke temperatuurmetingen
probeert men het verloop met de tijd van de gemiddelde temperatuur op aarde te bepalen.
Simpel genoeg, zou je zeggen. Helaas, dat valt tegen. Om te beginnen is er de vraag in hoeverre
metingen... representatief... zijn. Het aantal meetstations is beperkt en is niet gelijkmatig over het
aardoppervlak verdeeld.

Daarnaast meet een meetstation in het vrije veld andere temperaturen dan een station in de
buitenwijken van een grote stad, het ‘urban heat island’ effect. Het is mogelijk dat wat 80 jaar
geleden een goede meting was, het heden ten dage niet meer is. De verleiding is groot om voor
allerlei effecten te willen ‘corrigeren’, maar op die weg liggen veel valkuilen. Vaak zijn data
reeksen van temperaturen door instanties op onnaspeurbare wijze vervuild, er zijn thermometers
verplaatst, bijgekomen en weggehaald en zones veranderd, kortom foutenmarges veroorzaakt,
die van dezelfde orde of groter zijn als de temperatuurverschillen waarvan sprake is. Serieuze
natuurwetenschappers worden hiervan onrustig. De onrust wordt nog versterkt door het feit dat
die ‘correcties’, bij voorkeur ‘harmonisering’ genoemd, soms pas na 100 jaar uitgevoerd
worden, niet door de mensen die de metingen gedaan hebben maar door anderen, en dat
‘harmonisering’ altijd tot hogere (en door de corrector wenselijk geachte) temperaturen leiden.

opiniez.com/wp-content/uploads/2018/1...
rationeel
2
opiniez.com/wp-content/uploads/2018/1...

Satellietmetingen

Nu metingen van de temperatuur op het aardoppervlak zo veel problemen met zich mee
brengen, rijst natuurlijk de vraag of het allemaal niet beter kan. Dat kan sinds 1979 inderdaad,
en wel met behulp van ...satellietmetingen... Die meten weliswaar geen temperaturen precies aan
het aardoppervlak, maar wel in diverse lagen van de troposfeer. Dergelijke metingen hebben
hun eigen beperkingen, maar het betreft wel metingen over de hele planeet, zodat het probleem
van representativiteit als sneeuw voor de zon verdwijnt. Ook verdwijnt de noodzaak voor
allerlei dubieuze vormen van ‘harmonisering’. Ik vermoed dat elke rechtgeaarde
natuurwetenschapper een helder idee heeft over welke meetmethode hij meer betrouwbaar acht.
Voor zover we nu de beide datasets kunnen vergelijken, zien we het volgende.
De geharmoniseerde metingen aan het oppervlak suggereren een... stijging ...van de gemiddelde
aardtemperatuur, terwijl de satellietmetingen dat... nauwelijks... doen. Satellietmetingen laten zien
dat de gemiddelde aardtemperatuur sinds 1998 bijna niet gestegen, en in de afgelopen paar jaar
zelfs stevig is... gedaald.... Het is waarschijnlijk om die reden dat men nu graag over
...klimaatverandering,.. en niet meer over opwarming van de planeet spreekt.

Nog een opmerking over het begrip ‘klimaatverandering’, dat veelvuldig gebruikt maar zelden
gedefinieerd wordt. Meestal bedoelt men een verandering van het ‘gemiddelde wereldklimaat’,
die dan ...overal... merkbaar zou moeten zijn, bijvoorbeeld in een zekere wereldwijde
temperatuurstijging. Gelijktijdig treden er overal op aarde ...plaatselijke... klimaatveranderingen
op, die uitgedrukt in graden aanzienlijk groter zijn dan de gemiddelde verandering en daar ook
niets mee te maken hebben. Als de gemiddelde temperatuur bijvoorbeeld 0,4 graden stijgt, kan
dit niet een plaatselijke temperatuurstijging van 2 graden veroorzaken. Die moet een andere
oorzaak hebben. Bovendien treden er in verschillende klimaatzones gelijktijdig allerlei
temperatuurstijgingen en -dalingen op, waardoor de gemiddelde temperatuurverandering klein
is. Het heeft ook weinig zin te spreken over een temperatuur die een gemiddelde is tussen die
in de Sahara en die op Groenland.
rationeel
1
Van meten naar begrijpen?

In de media verschijnen voortdurend berichten over nieuwe weerrecords die ons opnieuw
overkomen zijn. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de gemiddelde aardtemperatuur in een bepaalde
maand. De suggestie is telkens dat de aarde opwarmt. Ten eerst kan men twijfelen aan de
relevantie van een dergelijk gemiddelde voor de klimatologische toestand van een hele planeet.
Zelfs een opeenvolging van dergelijke records over een periode van een paar jaar kan het gevolg
zijn van een onbekend verschijnsel van tijdelijke aard, waarvan nadien niets meer te merken is.
Ook als er gedurende een beperkte tijd sprake is van correlaties, zegt dat niets over de
aanwezigheid van een causaal verband. Om verstandige dingen te kunnen zeggen zijn
betrouwbare metingen en betrouwbare theorie nodig. Daaraan ...ontbreekt... het bij het klimaat,
omdat er heel veel verschillende invloeden zijn, die elkaar wederzijds ook weer beïnvloeden.
Om klimaatvoorspellingen te doen, zijn we dan ook uitsluitend aangewezen op
...klimaatmodellen... Het is dus zinnig na te gaan wat er in die modellen zit en wat niet, en ook
hoe.
1 Klimaatmodellen bevatten veel bekende natuurkunde (stralingswetten, gaswetten,
verdampingswarmte, condensatiewarmte, resultaten van molecuulspectroscopie, etc.).

2 Klimaat modellen bevatten geen fysica die geheel onbekend is, of waarvan we op dit moment
zelfs geen vermoeden hebben. Maar de atmosferische chemie en fysica zijn... niet af... Daarmee
zijn de modellen per definitie... onvolledig... Hoe ernstig dit is, kan slechts de tijd leren. Dat is
geen verwijt aan de modelbouwers, maar maant wel tot voorzichtigheid over uitspraken over
de volledigheid en duurzaamheid van model uitkomsten.

3 In de processen die aan de basis van klimaat liggen komen allerlei verschijnselen voor
waarvan we weten dat ze belangrijk zijn, maar waarvan de fysica... niet... goed bekend is. Een
voorbeeld is... wolkenvorming... (waterdamp, waterclusters, aerosolen, etc.). Op voorhand weten
we niet of wolken bijdragen aan opwarming of aan afkoeling. Waterdamp is een broeikasgas,
verdamping en condensatie gaan gepaard met ...warmtetransport..., een wolk reflecteert zonlicht
terug de ruimte in en infraroodstraling terug naar de aarde. Iedereen die meent te weten hoe die
balans uitpakt mag het zeggen. Ook de invloed op wolkenvorming van de sterk veranderlijke
deeltjesstromen die van de zon komen is grotendeels onbekend.

4 Klimaatmodellen houden zich bezig met atmosferische veranderingen in verticale zin. Ook
in horizontale richting zijn er grote warmtestromen in de atmosfeer en de oceanen. Die
vereffenen deels de temperatuur tussen de door de zon bestraalde kant van de aarde en de

4
afgekeerde kant en tussen evenaar en polen. Het effect daarvan op de gemiddelde temperatuur
van bepaalde delen van de aarde is groot. Dat kan vaak twee ordes van grootte meer zijn dan
de temperatuurverhoging waarvan in de klimaatdiscussies sprake is. En hoe precies die
warmtestroming verloopt, is niet bekend. De statistische fysische beschrijving van die
grootschalige warmtetransporten staat in de... kinderschoenen...

5. Klimaatmodellen hebben een ereplaats ingeruimd voor de invloed van atmosferisch... CO2... Het
is dan cruciaal om ook de... biosfeer ...bij de beschouwingen te betrekken....Plantengroei... wordt
bevorderd door hogere concentraties van CO2. Dit heeft directe gevolgen voor de... albedo... (het
reflecterend vermogen) van het aardoppervlak. Het proces is spectraal gevoelig: bij
fotosynthese worden rood en blauw gebruikt, maar groen wordt gereflecteerd. De invloed op
de stralingsbalans is waarschijnlijk significant, maar hoe het precies uitwerkt, weten we niet.

6. De rol van de... wereldoceanen... is cruciaal. Door de grote warmtecapaciteit van water bevatten
de... bovenste... paar meters van de oceanen evenveel warmte als de gehele atmosfeer, terwijl
ongeveer... 100 m... diep die zelfde oceaan zonnewarmte tijdelijk opslaat en transporteert. Een
kleine verstoring van het evenwicht in de oceanen zou een grote verstoring in de ijle dampkring
kunnen veroorzaken. De interactie tussen oceaan en atmosfeer is dan een detail dat in ad-hoc
algoritmes gevangen moet worden.

opiniez.com/wp-content/uploads/2018/1...
izdp
0
Ah, en hij gaat niet verder in op punt 6 en dat is juist cruciaal.

Die temperatuurstijging is onmiskenbaar en nogmaals: deze temperatuur is de grote motor voor al het weer op aarde.

Afijn, hij behoort tot de zonderlingen die de verandering ontkennen.
Klimaat is nooit zijn vakgebied geweest.
rationeel
3
opiniez.com/wp-content/uploads/2018/1...

De waarde van de modellen moet blijken door ...vergelijking... met de metingen
In de natuurwetenschappen is het goed gebruik, ingegeven door honderden jaren van
wetenschappelijke ontwikkeling, dat degene die poneert ook... numerieke, toetsbare argumenten...
naar voren brengt. Mensen die met klimaatmodellen komen, hebben dan ook de
wetenschappelijk plicht aan te tonen dat de wetenschappelijke onderbouwing van hun modellen
deugt en dat de voorspellingen betrouwbaar zijn. Het is de taak van critici om relevante vragen
te stellen, en de plicht van de modelbouwers om daar adequaat op te antwoorden. Om een
problematisch model te poneren en vervolgens van de critici te eisen dan maar met iets beters
te komen, is een retorische truc die niets met natuurwetenschap van doen heeft.
...Alarmisten poneren dat alle kwaad van CO2... komt, dat de... mens... bijdraagt aan CO2 in de
atmosfeer, en dat DUS gesproken moet worden van... Anthropogenic Global Warming (AGW)...
Kortom, alle narigheid is het gevolg van het kwalijke handelen van de mens. Dat geloof is wijd
verbreid. Onder natuurwetenschappers als fysici en geologen is de AGW hypothese echter zeer
omstreden.
Hoe gaan de klimaatmodellen nu om met bovengenoemde zaken? Daarbij gaat het voor de
discussie vooral om effecten uit categorie 3. Die worden in rekening gebracht door
parametrisering. Dat kan op veel manieren, en dat leidt dan weer tot ...veel modellen.... Er zijn er
wel... honderd... in omloop. Op zich is dat curieus, gezien het feit dat een enkele ...Dirac-vergelijking...voldoet om de hele relativistische kwantummechanica te beschrijven. Maar de hamvraag is natuurlijk hoe goed die parameters, en dus die voorspellingen, zijn. Hoe bepalen we dat?

Vanwege de onzekerheid in de metingen, de onzekerheid over de mate van wederzijdse
beïnvloeding van allerlei processen en de onbekendheid ervan kan de kwaliteit van de
modeluitkomsten slechts ingeschat worden door ze te vergelijken met zo lang mogelijke en zo
betrouwbaar mogelijk reeksen meetgegevens. Vaak worden daarvoor temperatuurgegevens
genomen, waar ook nog het nodige op af te dingen is. Nu lijkt de waarde van een gemiddelde
temperatuur voor een hele planeet misschien niet erg maatgevend, maar vooruit. Probleem is
nu dat de discrepanties tussen modeluitkomsten en meetseries, zeker over langere tijd en zeker
bij de satellietmetingen, aanzienlijk zijn.
De hoofdstroom binnen de klimatologie houdt er ongeveer de volgende redenering op na. Hoe
de gemiddelde temperatuur tot stand komt, is... gecompliceerd..., maar niet belangrijk. Belangrijk
is de ...verandering... van de temperatuur. Die moet veroorzaakt zijn door verandering in een of
meer... sub-processen.... Als je je dan afvraagt welke gemeten parameters veranderd zijn, dan komt
men op de... broeikasgassen met CO2... als meest direct aan menselijke activiteit te relateren
grootheid. Impliciet is de aanname dat andere parameters niet zijn veranderd. Dat nu is een
...onverantwoorde... manier van doen. Geologisch en astronomisch gezien is de periode van de
...Romeinse tijd... tot nu erg kort. En in die korte periode hebben we een warme Romeinse tijd
gehad, gevolgd door een afkoeling van ~ 1oC, daarna een warme Middeleeuwse periode
(Medieval Warm Period, MWP), vervolgens een ‘Kleine IJstijd’ (Little Ice Age, LIA) en daarna
weer opwarming voorlopig tot 1998 en sindsdien een 20 jaar durende gelijkblijvende
temperatuur. Geen van deze veranderingen correleert over zijn hele periode met de
atmosferische CO2 concentratie. Deze... ‘inconvenient truth’... leidt helaas tot... paniekreacties...
Gekozen wordt dan regelmatig voor 'harmonisering’ van de waarnemingen. Dit komt neer op
het herschrijven van de waarnemingsgeschiedenis en het verwijderen of gladstrijken van
...onwelgevallige... resultaten, op een nogal onnaspeurbare wijze. Daar zijn hierboven al kritische
noten over gekraakt.

De conclusie moet dus luiden dat die modellen de werkelijkheid niet goed beschrijven, en dat
dus lange termijn voorspellingen vooralsnog (maar misschien wel altijd) op los zand gebouwd
zullen zijn. Daar volgt onontkoombaar uit dat de lange-termijn voorspellingen van de huidige
hoofdstroommodellen... onbetrouwbaar... zijn. Wat overigens onder fysici een bekende uitspraak
is, is dat je met... voldoende parameters ‘een olifant in een boom kunt laten klimmen’.... Het is niet
ondenkbaar dat er eerlang een model gemaakt wordt dat de komende 100 jaar goed voorspelt.
Maar of dat model deugt zullen we dan toch pas over een eeuw weten. Voor het zover is, zullen
er met evenveel recht andere modellen zijn, die een tijdje het verloop goed simuleren, maar die
er na honderd jaar flink naast zitten. En niemand kan tevoren verzekeren welk model we mogen
vertrouwen. Ook de mogelijkheid dat bij een dermate complexe modellering als die van het
klimaat van de aarde lange-termijn voorspelbaarheid principieel onmogelijk is, is bepaald niet
onwaarschijnlijk.
rationeel
1
Lange termijnvoorspellingen van klimaatmodellen inherent onbetrouwbaar

Langzaam is het besef doorgedrongen dat voorspellingen op basis van complexe
klimaatmodellen inherent onbetrouwbaar en dus onmogelijk zijn. Zelfs het KNMI en het IPCC
onderschrijven deze stelling, zij het schoorvoetend, en niet op de voorpagina’s van hun
publicaties.

Het KNMI zegt daar over:

“The variability of the system poses limitations to the predictability of the climate state. Internal
variations of the climate system beyond monthly time scales apart from the contribution from
the positive multidecadal surface temperature trend that is currently eminent (Oldenborgh et
al. 2012) and oceanic variability (Hazeleger et al. 2013), are difficult to predict and at time
scales of 30 – 100 years useful predictions are basically impossible. Not only because of the
large contribution of the natural variability, also because the external forcing related to human
activity is considered to be unpredictable. Any attempt to make climate predictions at a
relatively small spatial scale such as the... Netherlands... or even Western Europe for multiple
decades ahead cannot be expected to lead to skilful results”.

Het KNMI concludeert dus zelf dat voorspelling en verwachtingen niet mogelijk zijn en dat
klimaatvoorspelling niet leiden tot werkbare resultaten.
Het IPCC zegt daarover:

“Scenarios are images of the future, or alternative futures. They are neither predictions nor
forecasts. Rather, each scenario is one alternative image of how the future might unfold. A set
of scenarios assists in the understanding of possible future developments of complex systems.
Some systems, those that are well understood and for which complete information is available,
can be modeled with some certainty, as is frequently the case in the physical sciences, and their
future states predicted. However, many physical and social systems are poorly understood, and
information on the relevant variables is so incomplete that they can be appreciated only through
intuition and are best communicated by images and stories. Prediction is not possible in such
cases”.
Opvallend is dat waar eerst over... voorspellingen... gesproken werd, nu bij voorkeur over
...scenario’s... gesproken wordt. Voorspellingen kunnen verkeerd uitpakken, en dat wordt de
voorspeller aangerekend. Een scenario klinkt meer als een van de vele opties, en daar kan
niemand zich een buil aan vallen. Naast de... wetenschap ...wordt ook de taal ...gemasseerd...

opiniez.com/wp-content/uploads/2018/1...
izdp
0
Hij beweert ook zeer onwetenschappelijk over zon- en windenergie.
Maar ja oud en wit en de mensen de dingen die voorbijgaan.
[verwijderd]
1
quote:

izdp schreef op 30 maart 2019 01:14:

Ah, en hij gaat niet verder in op punt 6 en dat is juist cruciaal.

Die temperatuurstijging is onmiskenbaar en nogmaals: deze temperatuur is de grote motor voor al het weer op aarde.

Afijn, hij behoort tot de zonderlingen die de verandering ontkennen.
Klimaat is nooit zijn vakgebied geweest.
Nee slimmerd. 100 m is maar een fractionele diepte, het gaat om de diepzee en de stromingen daar.
Verder ga je niet in op de rest van het hele stuk, keiharde groene believers ontkrachtende feiten!
[verwijderd]
3
quote:

izdp schreef op 30 maart 2019 01:27:

Hij beweert ook zeer onwetenschappelijk over zon- en windenergie.
Maar ja oud en wit en de mensen de dingen die voorbijgaan.
Hahaha... wat laat jij hier je kleur zien wederom. Geen enkele inhoudelijke opmerking, slechts weer een zeer flauw verwijzinkje naar oud en wit.
Hoe racistisch en discriminerend is dat zeg!
Oude blanke mannen hebben ongeveer de gehele wetenschappelijke wereld opgebouwd.
Oud is over het algemeen een hoop ervaring en ze zitten minder vast aan subsidie en sponsoring.
Blank, over het algemeen meer ontwikkeld, is gewoon een feit.
G 60.
3
[quote alias=izdp id=11515613 date=201903300127]
Hij beweert ook zeer onwetenschappelijk over zon- en windenergie.
Maar ja oud en wit en de mensen de dingen die voorbijgaan.
[/quote
IZDP ik vind jou een klimaat drammer !!!!
38.329 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... 1913 1914 1915 1916 1917 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

BEL 20 3.536,79 -46,11 -1,29% 31 mei
AEX 748,86 -7,81 -1,03% 31 mei
Germany40^ 15.710,20 +46,18 +0,29% 31 mei
Europe50^ 4.231,73 +13,69 +0,32% 31 mei
UK100 7.472,62 0,00 0,00% 31 mei
US30^ 32.888,79 0,00 0,00% 31 mei
Nasd100^ 14.253,68 0,00 0,00% 31 mei
België 10 jaar 2,9490 -0,1070 -3,50% 31 mei
US500^ 4.182,35 0,00 0,00% 31 mei
Japan225^ 30.775,17 0,00 0,00% 31 mei
Gold spot 1.965,10 +2,43 +0,12% 04:33
WTI 67,83 0,00 0,00% 31 mei
Brent 72,26 0,00 0,00% 31 mei
BTC/USD 27.115,41 +22,16 +0,08% 04:32
EUR/USD 1,0692 +0,0004 +0,04% 04:33
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
UCB 81,520 +2,200 +2,77% 31 mei
KBC Groep 61,180 +1,000 +1,66% 31 mei
Proximus 7,262 +0,090 +1,25% 31 mei
Dalers Laatst +/- % tijd
Ageas 37,330 -2,710 -6,77% 31 mei
Aperam 30,620 -1,410 -4,40% 31 mei
Sofina 193,000 -7,800 -3,88% 31 mei

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront