2,3 miljoen verlies bij 0,8 miljoen omzet

13 Posts
[verwijderd]
0
AMSTERDAM (Dow Jones)--Ego Lifestyle nv heeft in 2008 een nettoverlies geleden van EUR 2,3 miljoen. Dat maakt het bedrijf vrijdag nabeurs bekend.

De omzet kwam uit op "circa" EUR 0,8 miljoen. Het geconsolideerd resultaat bedroeg in 2008 EUR 13,6 miljoen negatief, tegen EUR 3 miljoen negatief een jaar eerder.

Ego-Lifestyle, dat voorheen bekend stond onder de naam Koninklijke Begemann Groep nv, meldt dat het verlies voor het grootste deel het gevolg is van afschrijvingen op deelnemingen.

Het bedrijf wenst geen verwachting voor 2009 uit te spreken, maar meldt wel dat een aantal intentieverklaringen is ontvangen om te investeren in de onderneming.

Ego-Lifestyle stelt verder het belang in Nedfield te zullen verkopen, omdat dit niet langer als strategisch wordt ervaren.


[verwijderd]
0
Uit het jaarverslag www.afm.nl/registers/fv_documents/306...

" Continuïteit
De vennootschap heeft over het boekjaar een verlies geleden van € 13.649.000 (waarvan circa € 11.000.000 door afschrijving, ca € 2.000.000 door waardevermindering effecten en ca € 650.000 door operationele kosten). Daarnaast is er per balansdatum een negatief werkkapitaal van € 3.573.000. Indien herstel van de markten uitblijft en geen additionele financiering gevonden kan worden, dan zal Ego door onvoldoende cash generatie uit de eigen activiteiten maatregelen moeten nemen om aan de operationele en financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Het bestuur onderzoekt diverse scenario’s. "
[verwijderd]
0
Wat een saga ,eerst Tulip Beteil.nu 2L overkop.
Of Nedfield gaat overleven is nog de vraag.
Gezien de verbondenheid van Ego met deze bedrijven en hun Management word de zelfde vraag zeer prangend.
Ben uit Nedfield gestapt en in Ego gestapt lijkt van de regen naar de drop.
De BAVA van 30 juni brengt misschien wat duidelijkheid.Ik wil dit niet missen.
[verwijderd]
0
"AMSTERDAM (Dow Jones)--De omzet van Ego Lifestyle Holding nv tot en met mei van dit jaar blijft sterk achter bij de begroting van 2009 door vraaguitval. Dit maakt de onderneming actief op het gebied van consumentenelektronica vrijdag voorbeurs bekend.

Ego geeft aan dat de kasstroom negatief is waardoor externe fianciering noodzakelijk is. Het bedrijf is in onderhandeling met financiers en leveranciers om schulden om te zetten in nieuwe aandelen wat volgens het bedrijf op korte termijn kan uitmonden in een aandelenuitgifte ter waarde van EUR2 miljoen.

Ego wil de te verkrijgen financiering inzetten om het aantal verkooppunten uit te breiden en de productlijn te ontwikkelen."

Hoe komt het toch dat de kasstroom van bedrijven ineens negatief wordt zodra Cees van Versendaal de leiding over neemt?
Pitmans
0
Tja, ik heb niet helemaal meegekregen hoeveel v V voor zijn optreden vraagt, maar als zijn voorganger als interimmer voor 7 maanden 215k ving, dan denk ik dat v V het niet voor minder dan 300k doet.

Dat op zich is bij zo'n klein bedrijf natuurlijk al een fikse kostenpost.
[verwijderd]
0
beste Pitmans,
Naar ik verneem zou vV zijn candidatuur als Bestuurder tijdens de AVA (Ego) van 26/06 terug hebben getrokken om persoonlijke redenen.Dit melde de voorzitter tijdens de vergadering.
BL.
Pitmans
0
Dat nieuws is nu zelfs officieel :
media.ego-lifestyle.com/uploads/rbg/n...

Persbericht Ego-Lifestyle Holding NV, 29 juni 2009 – pagina | 1

Persbericht, ‘s-Hertogenbosch, 29 juni 2009

Jaarrekening Ego-Lifestyle Holding NV vastgesteld

· Jaarrekening 2008 vastgesteld door aandeelhoudersvergadering
· Décharge voor raad van bestuur en raad van commissarissen
· Inkoop eigen aandelen goedgekeurd
· Benoeming C. van Versendaal tot CEO op eigen verzoek tijdelijk opgeschort

De aandeelhoudersvergadering van Ego-Lifestyle Holding N.V. (“ELSH”), gehouden op 26 juni 2009 te Breda,heeft de jaarrekening 2008 vastgesteld. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen is décharge verleend voor respectievelijk het gevoerde beleid en het gehouden toezicht. Alle agendapunten zijn zonder tegenstemmen aangenomen.

In het kader van de overname van Ego Lifestyle BV (“Ego”) is de aandeelhouders de mogelijkheid geboden de aandelen in het kapitaal van ELSH aan te bieden aan ELSH voor een prijs van € 1,00 per aandeel.De mogelijkheid tot aanbieding liep af op 31 december 2008. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 3 november 2009 was toegezegd dat de inkoop van aandelen eind februari 2009 na goedkeuring jaarrekening 2008 en na verkregen machtiging door de algemene vergadering zou worden geëffectueerd. Aangezien de jaarrekening op dat moment nog niet gereed was zijn afspraken gemaakt met Bolife Beheer B.V (“Bolife”) om de aandelen aan te kopen en te beheren totdat de inkoop van aandelen geëffectueerd kon worden. Er zijn 244.325 aandelen aangeboden. De aankoop door Bolife is eind maart 2009 geëffectueerd.
De aandeelhoudersvergadering heeft de raad van bestuur in overeenstemming met de statuten gemachtigd om onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot verkrijging van volgestorte aandelen in het kapitaal van Ego te verkrijgen tot maximaal 244.325 aandelen van het geplaatste kapitaal van Ego, voor een bedrag van € 1,- per aandeel. De machtiging geldt tot 26 december 2010 (achttien maanden na de algemene vergadering). De inkoop van de aandelen zal worden gefinancierd middels een lening verstrekt door Bolife.

Op verzoek van de heer C. van Versendaal is het agendapunt van zijn benoeming tot bestuurder en CEO van de vennootschap om persoonlijke redenen opgeschort. De heer van Versendaal blijft werkzaam bij de onderneming en hoopt op afzienbare tijd zijn benoeming alsnog te kunnen laten agenderen. De heer Bullens is samen met de heer J. D’Elfant in de bijzondere vergadering van aandeelhouders van 3 december 2008 benoemd tot lid van de raad van commissarissen. De raad heeft destijds besloten dat de heer Bullens tijdelijk de rol van bestuurder van de onderneming op zich zou nemen. Om die reden heeft hij de functie van commissaris voor die periode neergelegd.

Op verzoek van de aandeelhoudersvergadering maakt de vennootschap bekend dat volgens de registers van de AFM de volgende aandeelhouders bekend zijn: Sivex Agro NV 76,3% van de geplaatste aandelen, Sagresa NV 4,9% van de geplaatste aandelen.
Pitmans
0
En als ik dan toch op hun website zit, ook nog het PB van de trading-update :
media.ego-lifestyle.com/uploads/rbg/n...

Trading update Ego-Lifestyle Holding NV, 26 juni 2009

‘s-Hertogenbosch, 26 juni 2009

Extra aandacht voor kostenreductie en herfinanciering uitstaande leningen

De omzet van Ego-Lifestyle Holding NV (“ELSH”) tot en met mei 2009 ligt hoger dan in de vergelijkbare periode 2008, maar blijft sterk achter bij de oorspronkelijke begroting 2009 door vraaguitval in de belangrijkste markten waarin ELSH opereert. Voor de financiering van de realisatie van het businessplan (vergroten aantal verkooppunten, geografische uitbreiding marktgebieden en productontwikkeling) ligt de hoogste prioriteit bij het aantrekken van nieuwe fondsen. Daarnaast zijn aandachtspunten verdere kostenreductie en herfinanciering van leningen door uitgifte van nieuwe aandelen, waarover betrokken partijen in overleg zijn.

Toelichting belangrijke gebeurtenissen en transacties

Uitgifte aandelen
Als onderdeel van de overnameprijs van Ego Lifestyle B.V. (“Ego”) zijn 500.000 nieuwe aandelen ELSH uitgegeven op 12 februari 2009 en overgedragen aan Bolife.

Inkoop aandelen
De inkoop aandelen Ego, onderdeel van de overname van Ego, is geëffectueerd op 27 maart 2009. 244.325 aandelen waren aangemeld voor deze inkoopregeling. Voor de inkoop aandelen was conform de statuten van de onderneming een vastgestelde jaarrekening 2008 noodzakelijk, welke niet gereed was op de aangekondigde datum van 27 februari 2009. Om afspraken jegens aandeelhouders na te komen heeft Bolife Beheer BV (“Bolife”)op verzoek van de onderneming de aandelen aangekocht en zal deze aan ELSH doorverkopen op het eerste verzoek van de onderneming na vaststelling jaarrekening 2008, welke geagendeerd staat voor de aandeelhoudersvergadering van 26 juni 2009. De aandelen zijn bij Bolife in beheer en vertegenwoordigen zolang geen stemrecht.

Naamswijziging
In de algemene vergadering van aandeelhouders van 3 november 2008 werd de naamswijziging van Koninklijke Begemann Groep NV in Ego-Lifestyle Holding NV goedgekeurd. De naamswijziging is op 2 april 2009 geëffectueerd. Op de aandelenbeurzen van Euronext is het aandeel te vinden onder de symbol “EGO”. De nieuwe naam sluit beter aan op de nieuwe strategie van de onderneming.

Verpanding aandelen
Bolife heeft in december 2008 de onderneming verzocht de promissory notes ter waarde van € 52.250.000,- te converteren in aandelen. Zolang de aandelen niet zijn geleverd is op 14 april 2009 aan Bolife als zekerheid het pandrecht verstrekt op de aandelen Ego.

Leningen
De voormalige eigenaar van Ego, Bolife, heeft in 2009 ter versterking van de liquiditeitspositie leningen verstrekt ter waarde van € 665.000,- inclusief de financiering van de inkoop eigen aandelen Ego (zie inkoop aandelen).

Algemene beschrijving van de financiële positie en de prestaties

Omzet en resultaat ontwikkeling
De omzet tot en met mei is in vergelijking met 2008 gestegen, het aantal verkochte eenheden ligt lager. De hogere gemiddelde verkoopprijs is voornamelijk het resultaat van de introductie van de “Ego for Bentley”. De omzet en aantallen blijven achter in vergelijking met de begroting voor 2009. Het kostenniveau ten opzichte van 2008 ligt tot en met mei 2009 30% lager. De cashflow is negatief, waardoor externe financiering noodzakelijk blijft.

Andere ontwikkelingen
- Bentley Motors heeft Ego verzocht om een “Ego for Bentley” te ontwerpen die aansluit bij de waarschijnlijk grootste nieuwe Bentley introductie ooit, de nieuwe Bentley Arnage, welke gepland staat voor 2010.
- De distributiepartner in Rusland heeft in Moskou een zesde verkooppunt geopend waar Ego producten verkocht worden. Verder wordt in Parijs de Ego laptop sinds februari verkocht bij Colette, de beroemdste conceptstore ter wereld.
- Ego heeft een samenwerkingsverband gesloten met het Belgische Delvaux, de in 1829 opgerichte ontwerper en producent van kwaliteitstassen en andere lederwaren. Delvaux voorziet alle Ego for Bentley’s van leer en verzorgt het stikwerk. De kwaliteit evenaart daarmee de afwerking van het leer in Bentley. Daarnaast zullen Delvaux en Ego nauw gaan samenwerking bij de ontwikkeling van nieuwe Ego producten en accessoires.

Gevolgen voor de financiële positie van de opgesomde gebeurtenissen en transacties
ELSH is te betitelen als een start up. Voor de realisatie van het business plan om Ego een toonaangevend en succesvol merk te maken is de onderneming afhankelijk van externe financiering voor het realiseren van het businessplan, aangezien de kasstromen - nog - onvoldoende zijn.
De te verkrijgen financiering zal ingezet worden voor de uitbreiding van het aantal verkooppunten en de (door-) ontwikkeling van de productlijn. Het niet realiseren van externe financiering op korte en lange termijn maakt het onmogelijk de gestelde doelen te realiseren en zal daarmee de continuïteit en waardeontwikkeling van de onderneming in gevaar brengen. De volgende initiatieven zijn in dit kader ondernomen:
· Kostenreductie binnen de organisatie. Dit heeft continue aandacht en de extra effecten daarvan zijn vanaf mei 2009 zichtbaar. Volgende acties op dit terrein zijn gestart en zal bijvoorbeeld vanaf augustus resulteren in structureel lagere huisvestingskosten.
· De onderneming is in gesprek met diverse investeerders die aangegeven hebben serieuze belangstelling te hebben voor participatie in de onderneming. Dit heeft geleid tot intentieverklaringen om te investeren in de vennootschap.
· Verkrijging van innovatiekredieten voor product- en marktontwikkeling.
· Het bestuur onderzoekt geografische uitbreiding van de marktgebieden waarin Ego werkzaam wil zijn. Een samenwerking met strategische partners wordt daartoe onderzocht.
· Tenslotte, is de vennootschap in onderhandeling met financiers en leveranciers om schulden om te zetten in nieuw uit te geven aandelen. Op korte termijn zal dit mogelijk resulteren in een aandelenuitgifte ter waarde van ca. € 2.000.000,-.

Het marktsegment waarin Ego opereert, heeft te kampen met de effecten van de huidige financiële en economische crisis. Het bestuur doet derhalve geen uitspraken over de verwachtingen voor 2009.
Pitmans
0
Toch wel grappig, zo kom je nog eens ergens achter.

Met verwijzing naar het draadje over het bezit van Staessens (en Nedfield !), blijkt voor mij eigenlijk pas uit dit verslag dat de promissory-notes al geconverteerd zijn en dat dus de reden van die AFM-melding was.

"Bolife heeft in december 2008 de onderneming verzocht de promissory notes ter waarde van € 52.250.000,- te converteren in aandelen."

In het verslag van de BAVA op 15-12-08 wordt gesteld :

"De heer Swarte stelt de vraag of er reeds „promissory notes‟ zijn geconverteerd?
Dit is volgens de heer Van den Berg niet het geval aangezien daarvoor eerst nodig is dat de aandelen in de notering komen."

Wat er toch allemaal nog kan gebeuren in zo'n laatste weken van het jaar hè ?

Gezien de datum van melding van Staessens (27-4-09), heeft het dus wel nog even geduurd vóórdat een en ander daadwerkelijk geregeld was.

Toch wel benieuwd wat er met het pakket van Nedfield gaat gebeuren als dat failliet gaat.
Pitmans
0
Interessante weetjes uit een jaarverslag...

De EGO wordt gemaakt door J-Craft (p.46). Volgens KVK zit J-Craft op Parade 15 Den Bosch, de voormalige Ego-store. Dat zou een wel heel duur optrekje zijn voor een werkplaats om computers te assembleren, de ego-store is immers verhuisd, mede om te bezuinigen op huisvestingskosten.

Volgens onderstaande link staat (of in ieder geval stond in april 2009) zowel Parade 15 als 16 leeg. Vreemd genoeg is er in dit artikel sprake van dat Tulip nr 16 gehuurd zou hebben, maar dat lijkt me niet juist, KVK geeft deze inschrijving ook niet aan.

www.bastionoranje.nl/index.php?pagina...

Overigens kwam ik in het jaarverslag ook een wel heel vreemd conceptje tegen hoe men tegen verwatering aankijkt : "Aangezien de gewone winst per aandeel negatief is zal conversie van potentiële aandelen nimmer tot verwatering kunnen leiden."

Dus als je geen winst maakt, is het niet erg als er aandelen bijkomen, want het leidt toch niet to verwatering ?
Pitmans
0
Stukje van de Quote-site. Het is toch leuk spitten naar dit soort stukken als geen aandelen RBG/Ego/Netniet/Commodore/VMG/DVRG hebt. Wat een meuk.

www.quotenet.nl/biz/ex_oplichter_blij...

4:33 zondag 14-06-2009 | Biz, door: Amber Roesink

Ex-oplichter blijft Ego laptops verkopen ondanks crisis

‘Wij moeten het niet hebben van mensen die op zoek zijn naar een laptop.’ Wel een aparte instelling voor de bestuursvoorzitter Cees van Versendaal van Ego Lifestyle, maker van laptops met de looks van een handtas. Maar hij is immers ook tevreden met (ex-)oplichter Raymond Bullens in het bedrijf.

Afgelopen februari is Van Versendaal aan de slag gegaan bij Ego, waar hij binnenkort tot ceo benoemd zal worden. Tenminste, als de aandeelhouders het er mee eens zijn. Tot die tijd is Raymond Bullens bestuursvoorzitter.

Bullens, die in 2002 samen met zakenpartner Bram Zeegers veroordeeld werd in verband met oplichting en vieze vastgoedpraktijken én tegen wie nog een onderzoek loopt wegens fraude bij Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, gaat nu dus fijn de boel bij Ego in goede banen lijden. Dat heeft hij er vast niet bij verteld, maar toch neemt Van Versendaal het voor hem op: ‘Hij is destijds veroordeeld, dus hij heeft zijn straf gehad’. Van Versendaal zegt Bullens’ ervaring goed te kunnen gebruiken. Ervaring in oplichten of in besturen?

Niet erg goed voor Ego’s reputatie die ook al besmet is met de overname door Begemann. Begemann Group werd opgericht door Joep van den Nieuwenhuyzen, die bedrijven opkocht om vervolgens de gezonde onderdelen te verkopen. De groep was na een aantal schandalen en processen alleen nog een lege huls. ‘Van den Nieuwenhuyzen is al lang bij Begemann van het toneel verdwenen’, vertelt Versendaal tegen Nu. Maar dit was toch een reden om de naam te veranderen in Ego Lifestyle?

Het goede nieuws is dat de recessie Ego Lifestyle niet heel hard lijkt te raken. De groei gaat weliswaar minder hard dan gehoopt, maar er wordt nog steeds verkocht. De meeste laptops worden aan het Midden-Oosten geleverd. Laptops met een diamanten ingelegd toetsenbord doen het immers heel goed als zoethoudertje voor de vrouw van de sjeik.
[verwijderd]
0
Er zal een speciale versie van de Ego laptop worden gemaakt voor de neiwue Bentley. Daarom zit artikel uit de Telegraaf:
Nieuwe Bentley in fabriek gespot crewe - De vervanger van de Bentley Arnage is nagenoeg klaar, zo bewijzen foto's die het Engelse automagazine Car Magazine op haar website heeft geplaatst. Maar goed ook, want de luxe limousine zal naar verluidt in augustus op het Concours d'Elegance in Pebble Beach (VS) aan het selecte gezelschap worden gepresenteerd.


Ads door Google
Goedkope auto
Op zoek naar een nieuwe auto? Bekijk hier de modellen van Hyundai
www.hyundai.nl
Citroën Nieuwe Auto
Een Nieuwe Auto van Citroën. Bekijk de online showroom!
www.Citroen.nl
Goedkope auto?
Welke merken en typen vertonen de minste mankementen? Bekijk de test!
www.consumentenbond.nl
Voor de duidelijkheid. Bentley noemt de nieuweling niet de vervanger van de Arnage. De prestigieuze saloon wordt hoger in de markt gepositioneerd en zal over nieuwe voorzieningen beschikken. De wagen krijgt ook een andere roepnaam.

De Telegraaf heeft als eerste in de wereld geschreven dat het topmodel, dat de strijd aanbindt met de Rolls-Royce Phantom en Maubach 57/62, met twee grote ronde koplampen wordt uitgevoerd. Op de foto's is dat nu voor het eerst duidelijk. De plaatjes, nota bene genomen in de fabriek te Crewe, geven ook aan dat de wagen een stuk groter is dan de Arnage. Het model, ontwikkeld onder de naam Project Kimberley zoals deze site eerder exclusief berichtte, is in tegenstelling tot het huidige topmodel volledig onder supervisie van eigenaar Volkswagen ontworpen en ontwikkeld. De Arnage werd slechts onder leiding van VW gefinetuned. Op technologisch vlak is dan ook een enorme stap voorwaarts te verwachten, terwijl het motorische deel wordt ingevuld door de befaamde vijftig jaar oude geblazen 6,75 liter V8-motor.

Zoef

[verwijderd]
0
Zo dat is goed nieuws! Gaan ze toch denk ik wel 20 laptops verkopen dit jaar.......

Ik zeg koopadvies!
13 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 2 jul 2020 12:54
Koers 0,905
Verschil +0,025 (+2,84%)
Hoog 0,945
Laag 0,880
Volume 2.949
Volume gemiddeld 2.138
Volume gisteren 100

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group